ευθυ-

ευθυ-
(ΑΜ εὐθυ-) α' συνθετικό λέξεων, προερχόμενο από το επίθετο ή το επίρρημα. Στα σύνθετα τού ευθυ- το α' συνθετικό δηλώνει τις σημασίες
α) ίσιος («ευθύγραμμος, «εὐθύβλαστος», «εὐθύπορος»)
β) δίκαιος, ορθός («ευθυκρισία, «ευθύδικος»)
γ) εύκολος, γρήγορος («εὐθυφλόγιστος»).
ΣΥΝΘ. ευθυβόλος / ευθύβολος, ευθύγραμμος, ευθύδρομος, ευθυτενής
αρχ.
ευθυγενής, ευθυγλυκεία, ευθύγλωσσος, ευθύγνωμος, ευθυγραμματίζω, ευθυδήμων, ευθυδίκαιος, ευθυέντερος, ευθυεπής, ευθυεργής, ευθυθάνατος, ευθύθριξ, ευθύκαυλος, ευθύληπτος, ευθυλόγος, ευθύλυτος, ευθυμάχος, ευθυμελγής, ευθυμετρία, ευθυμήκης, ευθύνομος, ευθυόνειρος, ευθύορον, ευθύπαστος, ευθυπλοκία, ευθύπλους, ευθύπνους, ευθύπορος, ευθύ(ρ)ρινος, ευθυρρημονώ, ευθυρρήμων, ευθύρριζος, ευθυσκόλιος, ευθύστομος, ευθύτοκος, ευθύτονος, ευθύτορνος, ευθυτράχηλος, ευθυτρεχής, ευθύτρητος, ευθύτριχος, ευθύτρυπος, ευθυφερής, ευθύφλοιος, ευθύχαλκος, ευθυώνυξ, ευθύωρος
αρχ.-μσν.
ευθύτομος
μσν.
ευθύβλαστος, ευθυέλεγκτος, ευθύζωμος, ευθύρρους, ευθυφλόγιστος
μσν.- νεοελλ.
ευθύφρων
νεοελλ.
ευθυαγωγός, ευθύανθος, ευθυκοκκυγικός, ευθυκρισία, ευθυκυστικός, ευθυμητρικός, ευθύφορος].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ευθύ — (ΑΜ εὐθύ) βλ. ευθύς …   Dictionary of Greek

  • εὐθύ — εὐθύς 1 straight masc voc sg εὐθύς 1 straight neut nom/voc/acc sg εὐθύς 2 straight indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὔθυν' — εὔθῡνα , εὔθυνα setting straight fem nom/voc sg εὔθῡναι , εὔθυνα setting straight fem nom/voc pl εὔθῡνε , εὔθυνος masc voc sg εὔθῡνε , εὐθύνω guide straight pres imperat act 2nd sg εὔθῡναι , εὐθύνω guide straight aor imperat mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθύνεθ' — εὐθύ̱νετε , εὐθύνω guide straight aor subj act 2nd pl (epic) εὐθύ̱νετε , εὐθύνω guide straight pres imperat act 2nd pl εὐθύ̱νετε , εὐθύνω guide straight pres ind act 2nd pl εὐθύ̱νεται , εὐθύνω guide straight aor subj mid 3rd sg (epic) εὐθύ̱νεται …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθύνω — εὐθύ̱νω , εὔθυνος masc nom/voc/acc dual εὐθύ̱νω , εὔθυνος masc gen sg (doric aeolic) εὐθύ̱νω , εὐθύνω guide straight aor subj act 1st sg εὐθύ̱νω , εὐθύνω guide straight pres subj act 1st sg εὐθύ̱νω , εὐθύνω guide straight pres ind act 1st sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθύνῃ — εὐθύ̱νῃ , εὔθυνα setting straight fem dat sg (attic epic ionic) εὐθύ̱νῃ , εὐθύνω guide straight aor subj mid 2nd sg εὐθύ̱νῃ , εὐθύνω guide straight aor subj act 3rd sg εὐθύ̱νῃ , εὐθύνω guide straight pres subj mp 2nd sg εὐθύ̱νῃ , εὐθύνω guide… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθυμεῖσθε — εὐθῡμεῖσθε , εὐθυμέω to be of good cheer pres imperat mp 2nd pl (attic epic) εὐθῡμεῖσθε , εὐθυμέω to be of good cheer pres opt mp 2nd pl (epic ionic) εὐθῡμεῖσθε , εὐθυμέω to be of good cheer pres ind mp 2nd pl (attic epic) εὐθῡμεῖσθε ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθυμεῖτε — εὐθῡμεῖτε , εὐθυμέω to be of good cheer pres imperat act 2nd pl (attic epic) εὐθῡμεῖτε , εὐθυμέω to be of good cheer pres opt act 2nd pl εὐθῡμεῖτε , εὐθυμέω to be of good cheer pres ind act 2nd pl (attic epic) εὐθῡμεῖτε , εὐθυμέω to be of… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθύνετε — εὐθύ̱νετε , εὐθύνω guide straight aor subj act 2nd pl (epic) εὐθύ̱νετε , εὐθύνω guide straight pres imperat act 2nd pl εὐθύ̱νετε , εὐθύνω guide straight pres ind act 2nd pl εὐθύ̱νετε , εὐθύνω guide straight imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὔθυνε — εὔθῡνε , εὔθυνος masc voc sg εὔθῡνε , εὐθύνω guide straight pres imperat act 2nd sg εὔθῡνε , εὐθύνω guide straight aor ind act 3rd sg (homeric ionic) εὔθῡνε , εὐθύνω guide straight imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”